நூலகர் - Kidtu; eh. ehr;rpag;gd;
fy;tpj; jFjp - vk;.rp.V.> vk;.vy;.Iv];]p.>vk;.gpy;.> gp.vr;b.>
$Ljy; jFjp - Ma;Tj; jiyg;G – fzpdp kw;Wk; jfty; mwpT El;gj; jpwd;
gzp mDgtk; - 4 Mz;Lfs
Ma;Tf; fl;Liufs; - 4 gd;dhl;L Ma;Tf; fl;Liufs;. 11 Njrpa Ma;Tf; fl;Liufs;.
khj ,jo;fs; - -
ehspjo;fs; - -
tpUJfs; - -
rpwg;Giu - -
நூல்கள் - -
newpahsu; - -
nrhw;nghopTfs; - khtl;l E}yfk; rhu;ghf eilngw;w gapyuq;fj;jpy; ciuahw;wpaik.
பிறப்பணிகள் - -
nghWg;Gfs; - Ma;Tj;jpl;l cjtpahsuhf ,uz;L Mz;Lfs; gzp.