இராமசாமி தமிழ்க் கல்லூரி | Ramasamy Tamil CollegeKjy;tu; - Kidtu; Nr. fNzrd;
fy;tpj; jFjp - vk;.V.> vk;.gpy;;.> vk;.vl;.> gpvr;.b.> Kidtu; gl;l Ma;Tj; jiyg;G – “nrl;b ehl;L tl;lhuj;jpy; fhzyhFk; Kw;fhyg; ghz;bau; Nfhapy;fSk;> fy;ntl;LfSk;”
gzp mDgtk; - 20 Mz;Lfs;
Kjy;tu; gzp - %d;whz;Lfs; - 2016 #d; Kjy;..
ஆய்வுக் கட்டுரை - gd;dhL kw;Wk; Njrpaf; fUj;juq;Ffspy; fl;Liufs; ntspaplg;gl;bUf;fpd;wd.
நூல்கள் - ,yf;fpaj;jpy; kUj;Jtk; cQ;rid tl;lhuf; fy;ntl;Lfs
மாத இதழ்கள் - tlkiyahd; kUj;Jtkid ‘eyk;| khj ,jopy; rpj;j kUj;Jtf; Fwpg;Gr; nra;jpfs ntspte;Js;sd.
Mz;L ,jo; - Mtzk; Mz;L ,jopy; Neupy; nrd;W fy;ntl;Lfisg; gbnaLj;J mjd; nra;jpfs; ntspte;Js;sd.
ehspjo;fs; - gb vLj;j fy;ntl;Lr; nra;jpfs; jpdkyu;> jpdfud;> jpdj;je;jp Mfpa ehspjo;fspy; ntspte;Js;sd.
tpUJfs; - 2004-Mk; fy;tpahz;L Nkdpiy ,uz;lhkhz;L dghfhfhjf muRg; nghJj; Nju;tpy; khepy mstpy; ,uz;lhkplk; ngw itj;jjw;fhf jpdfud; Nf.gp.Nf tpUJ. (nts;spg; gjf;fk; - &. 3000 gzg; gupR) ,Yg;gf;Fb Cuhl;rp kd;wk; toq;fpa ‘fy;ntl;Lf; fhtyd;” tpUJ
mwf;fl;lisr; nrhw;nghopTfs; - 6 gy;NtW gs;sp> fy;Y}upfs; elj;jpa ,yf;fpaf; $l;lq;fspy; nrhw;nghopthw;wpaik.
fUj;juq;f xUq;fpizg;ghsu; - 1. nrk;nkhopj; jkpoha;T kj;jpa epWtdk; epjp ey;if &.1>50>000 ngw;W nrk;nkhopf; fUj;juq;fk; elj;jpaJ. 2. rhfpj;jpa mfhjkp - ,uhkrhkp jkpo;f; fy;Y}up ,ize;J elj;jpa guk`k;r jhrdpd; E}w;whz;L fUj;juq;f xUq;fpizg;ghsuhfr; nrayhw;wpaJ.
nghWg;Gfs; - gp.ypl;.> ghlj;jpl;lf; FOj; jiytu;.jkpofj; njhy;ypay; fof tho;ehs; cWg;gpdu;.
newpahsu; - Ma;tpay; epiwQu; 4 Ngu; (epiwT) Kidtu; gl;l Ma;thsu;fs; 4 Ngu; (elg;G)