நூலகம் என்பது பொது அமைப்புக்கள் நிறுவனங்கள் அல்லது தனி நபர்களால் உருவாக்கப்பட்டுப் பேணப்படுகின்ற தகவல் மூலங்களின் அல்லது கள ஒரு சேமிப்பு ஆகும். மரபு வழியான நோக்கில் இது நூல்களின் சேமிப்பு எனலாம். இந் நூல்களையும், வேறு மூலங்களையும் சேவைகளையும் இவற்றைத் தாங்களே சொந்தமாக வாங்க விரும்பாத அல்லது வாங்க முடியாத அல்லது ஆய்வுகளுக்காகத் தொழில்முறை உதவி தேவைப்படும் மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
தரவுகள்


gp.ypl;.>Kjyhkhz;L – Kjw;gUtk;

பதிவிறக்க

பார்க்க

gp.ypl;.> Kjyhkhz;L – ,uz;lhk; gUtk;

பதிவிறக்க

பார்க்க

gp.ypl;.>,uz;lhkhz;L – %d;whk; gUtk;

பதிவிறக்க

பார்க்க

gp.ypl;.>,uz;lhkhz;L – ehd;fhk; gUtk;

பதிவிறக்க

பார்க்க

gp.ypl;.>%d;whkhz;L – [e;jhk; gUtk;

பதிவிறக்க

பார்க்க

gp.ypl;.>%d;whkhz;L – Mwhk; gUtk;

பதிவிறக்க

பார்க்க