கல்லூரிப் பொறிக்கோள்Kj;jkpior; nrg;Gjw;F ew;rpd; dj;jpy;
Kd;Ndhupd; Vl;bidAk; ahop id,Ak;
jj;jpj;jh vd;WKfpy; fz;Nl MLk;
jfTila kapypidAk; je;jpl; lhu;fs;
rj;jpepiw vz;znkhop nraypk; %d;wpy;
rhy;nghOf;fk; Ntz;Lnkdj; J}a;ik nrhy;Yk;
ej;Jkpit nghwpf;Nfh shF nkd;Nw
ek;kdjpy; nfhz;Lnrk;ik ehl;L NthNk!
Nkdhs; khzhf;fu; ,uhk. ts;spag;gd;


2017-Mk; Mz;by; nghd;tpohf; fz;l vk; ,uhkrhkp jkpo;f; fy;Y}up> rptfq;if khtl;lk; fhiuf;Fbapy;> nre;jkpo;r; nry;tu; ,uhk.ngup. ngupafUg;gdhu; mtu;fshy; 18 – 06 – 1967-,y; njhlq;fg;gl;lJ. njhlf;fj;jpy; ,e;jpag; gy;jkpo;f; fofk; vd;w ngaupy; Xu; mikg;ig %jwpQu; t.Rg. khzpf;fdhu; Nghd;Nwhupd; xj;Jiog;Gld; cUthf;fpdhu;.

gpd;du;> 18 – 06 – 1967-Mk; Mz;L mt;tikg;igj; jdJ je;ijahupd; ngaupy; ,uhkrhkp jkpo;f; fy;Y}up vdg; ngaupl;Lj; njhlq;fp elj;jpdhu;. jw;NghJ cs;s epiyapy; jkpofj;jpy; cs;s xNu jdpj;jkpo;f; fy;Y}up ,f;fy;Y}up kl;LNk. jkpio kl;LNk ghlkhf elj;Jfpd;w fy;Y}upahf (Single Faculty College) ,d;wsTk; nray;gl;L tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

1967-Mk; Mz;by; kJiu fhkuhru; gy;fiyf;fof ,izT ngw;W ehd;fhz;L gapYk; gl;lar; rhd;Wg; gbg;ghfj; njhlq;fpaJ. gpd;du; 1976-,y; gp.ypl;.> vd;w %d;whz;L gapYk; gl;lg; gbg;igg; gapw;Wtpf;Fk; fy;Y}upahf nray;gl;lJ. 2003-2004-Mk; fy;tpahz;L Kjy; fhiuf;Fb mofg;gh gy;fiyf;fofj;jpd; ,izTf; fy;Y}upahfr; nray;gl;L tUfpwJ.

jw;NghJ fy;Y}upapy; ,f;fy;tpahz;by; 117 khzhf;fu;fSk;>xU Kjy;tu; cl;gl 5 cjtpg; Nguhrpupau;fSk;> E}yfu; xUtUk; gzpahw;wp tUfpd;wdu;. mYtyfg; gzpf;nfd Itu; gzpahw;Wfpd;wdu;.

ts;sy; mofg;gupd; ngaupy; mike;j fy;Y}up E}yfk; 12>000f;Fk; Nkw;gl;l mupjhd jkpo; E}Y;fisj; jd;dfj;Nj nfhz;lJ. ,e;E}yfk; vk; fy;Y}upapy; gapYk; khzhf;fu;f;F kl;Lkpd;wp> mg;gFjpapy; cs;s Ma;T> khzhf;fu;f;Fk;> jkpo; Mu;tyu;fSf;Fk; gad;gl;L tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

khzhf;fupd; jpwd; tsu;f;Fk; tifapy; njhy;fhg;gpau; ngaupyike;j kd;wk; gy;Jiw mwpitAk; tsu;f;Fk; tpjk; nray;gl;L tUfpwJ. tUle;NjhWk; gy mwf;fl;lisfs; %yk; nrhw;nghopTfs; fle;j Ik;gJ Mz;Lfshf eilngw;W tUfpd;wd.

fy;Y}upf;Ff; Fwpg;gplj; jFe;j mwpQu;fshf> njhopy; tpQ;Qhdp [p.b.ehAL> lhf;lu; K.t> rpyk;Gr; nry;tu; k.ngh.rp> jtj;jpU Fd;wf;Fb mbfshu;> nkhop QhapW NjtNeag; ghthzu;> mofubfs;> Kj;jkpo;f; fhtyu; fp.M.ng. tpRtehjk;> jpUthrfkzp Nf.vk;. ghyRg;gpukzpad;> jkpo;f; fly; ,uha.nrh> fk;gdbg;nghb rh. fNzrdhu;> Fd;wf;Fb nghd;dk;gy mbfshu;> jkpoz;zy;> ghtyNuW ngUQ;rpj;jpudhu;> e. Rg;Gnul;bahu;> Nguh. r.Nt. Rg;gpukzpad;> rpw;gp ghyRg;gpukzpadhu;> nt.R.mofg;gdhu;> KJngUk; Gytu; M. rptypq;fdhu;> Foe;ijf; ftpQu; mo. ts;spag;gh> ek;gp M&udhu;> jpUKiwr; nry;tu; nts;is thuzdhu;> jtj;jpU NfhtpY}u; Mjpdk; ehr;rpag;g Rthkpfs;> jtj;jpU NfhtpY}u; Mjpdk; nka;ag;g Rthkpfs; Nghd;Nwhu; fy;Y}up epfo;Tfspy; fye;J nfhz;L fy;Y}upf;Fg; ngUik Nru;j;Js;shu;fs;.

epWtdu; nre;jkpo;r; nry;tu; ,uhk.ngup. ngupafUg;gdhupd; mfhy kiwtpw;Fg; gpd;du; mtu;fsJ topj; Njhd;wy;fshy; fy;Y}up ,d;wtsTk; jkpio tsu;f;Fk; Nehf;fj;jpypUe;J gpwohJ nray;gl;L tUfpwJ. jkpo;f; fy;Y}upfshfNt nray;gl;L tUk; epiyapy; ,d;Wk; nfhs;ifg; gpbg;NghL nray;gl;L tUtH rpwg;Gf;FupaJ.

முனைவர் சே. கணேசன்

fy;tpj; jFjp : vk;.V.> vk;.gpy;;.> vk;.vl;.> gpvr;.b.> Kidtu; gl;l Ma;Tj; jiyg;G – “nrl;b ehl;L tl;lhuj;jpy; fhzyhFk; Kw;fhyg; ghz;bau; Nfhapy;fSk;> fy;ntl;LfSk;”

gzp mDgtk; : 20 Mz;Lfs;

Ma;Tf; fl;Liufs; : gd;dhL kw;Wk; Njrpaf; fUj;juq;Ffspy; 21 fl;Liufs; ntspaplg;gl;bUf;fpd;wd.